+31(0)20-4222502 info@westerdok.nl

Algemene voorwaarden

Westerdok Notariaat is een handelsnaam van J. Wiertsema Notariaat B.V. Op alle aan Westerdok Notariaat verstrekte opdrachten zijn de algemene voorwaarden van J. Wiertsema Notariaat B.V. van toepassing.

Artikel  1.
J. Wiertsema Notariaat B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doelstelling de uitoefening van het notariaat.

Artikel  2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door J. Wiertsema Notariaat B.V. verleende en te verlenen diensten aan de opdrachtgever. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3.
Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door J. Wiertsema Notariaat B.V. De toepasselijkheid van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geval waarin een opdracht aan twee of meer personen wordt gegeven) wordt uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.

Artikel  4.
J. Wiertsema Notariaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden welke worden ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten in het kader van de gegeven opdracht, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen, fouten en de gevolgen van deze tekortkomingen en fouten van deze derden, is uitgesloten.

Artikel  5.
De aansprakelijkheid is  beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met bedrag dat volgens de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar, maar tot het eigen risico behoort.

Artikel  6.
De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 5 is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn.

Artikel 7.
Voor de dienstverlening zullen de door J. Wiertsema Notariaat B.V. gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en J.Wiertsema Notariaat B.V. schriftelijk anders is overeengekomen. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. J. Wiertsema Notariaat B.V. is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door J. Wiertsema Notariaat B.V. aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor van J. Wiertsema Notariaat B.V. gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en J. Wiertsema Notariaat B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel  8.
Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening.

Artikel  9.
Op de rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.
Op de dienstverlening van J. Wiertsema Notariaat B.V. is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie dienen de bezwaren schriftelijk aan J. Wiertsema Notariaat B.V. te worden voorgelegd en wel binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de bezwaren aanleiding heeft gegeven. J. Wiertsema Notariaat B.V. zullen een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van uw bezwaren.

Mochten wij uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Notariaat. Deze weg staat ook open indien wij uw bezwaren niet binnen vier weken na het indienen daarvan schriftelijk hebben afgehandeld. De Geschillencommissie Notariaat behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Notariaat dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij die commissie. De opdrachtgever kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Notariaat op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via de website www.degeschillencommissie.nl. De opdrachtgever kan de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van J. Wiertsema Notariaat B.V. indienen bij de Geschillencommissie Notariaat aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid en zal een eventueel geschil  worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.